Zoeken
 • akhupkens

Wat verandert er op fiscaal gebied?


Aan het regeerakkoord van het nieuwe kabinet ontlenen wij de volgende plannen op fiscaal gebied:

Inkomstenbelasting

 • Vanaf 2019 invoering tweeschijvenstelsel IB/LB met basistarief van 36,93% en toptarief van 49,5%. Het aangrijpingspunt van het toptarief (€ 68.507 in 2018) wordt bevroren;

 • De aftrek van de zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 in jaarlijkse stappen van 3% verlaagd naar het basistarief;

 • Het eigenwoningforfait wordt vanaf 2020 verlaagd;

 • De regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld' (Wet Hillen) wordt de komende 20 jaar stapsgewijs afgebouwd (zie hierover een laatste update van de NOS);

 • De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 in jaarlijkse stappen van 3% verlaagd naar het basistarief;

 • Box 2-tarief gaat naar 27,3 % in 2020 en naar 28,5% in 2021;

 • In box 3 wordt sneller aangesloten op het werkelijk rendement van spaartegoeden. Het heffingvrije vermogen wordt verhoogd naar € 30.000 per persoon. Een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement wordt uitgewerkt;

 • Na evaluatie van de huidige gebruikelijk-loon-regeling (DGA’s) zal het kabinet bezien of de regeling moet worden aangepast. Hierbij wordt bezien of de regeling ten aanzien van het uitbetalen in aandelen voor start-ups en scale-ups wordt verruimd;

 • De Wet DBA wordt vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. Voor zzp-ers wordt bepaald dat sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een lange duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Er komt een ‘opt out' voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen voor de bovenkant van de markt. Dit geldt bij een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Voor zelfstandigen boven het "lage' tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd die vooraf duidelijkheid en zekerheid moet geven. Hiertoe moet een webmodule worden ingevuld. De gezagsverhouding wordt voortaan meer getoetst op basis van materiële in plaats van formele omstandigheden. Het huidige handhavingsmoratorium wordt gefaseerd afgebouwd.

Loonbelasting

 • De looptijd van de 30%-regeling wordt beperkt van acht naar vijf jaar;

 • De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog van € 1500 naar € 1700.

Vennootschaps- en dividendbelasting

 • Het VPB-tarief gaat in stappen van 20% en 25% naar 16% en 21% per 2021. De verlenging van de eerste schijf in de VPB van € 200.000 naar € 350.000 wordt teruggedraaid. De schijfgrens blijft dus € 200.000;

 • De grondslag van de VPB wordt verbreed. De aftrekbaarheid van rente van vreemd vermogen wordt beperkt. Enkele bestaande specifieke renteaftrekbeperkingen worden afgeschaft. Daarbij gaat het niet om specifieke renteaftrekbeperkingen gericht tegen winstdrainage;

 • Voor banken en verzekeraars komt er een thin cap rule die renteaftrek over vreemd vermogen boven 92% van het commerciële balanstotaal beperkt;

 • De afschrijving gebouwen in eigen gebruik in de VPB wordt beperkt tot een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde (was 50%);

 • De voorwaartse verrekening van verliezen in de VPB wordt beperkt tot zes jaar;

 • De dividendbelasting wordt afgeschaft.

Omzetbelasting

 • Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%.

Autobelastingen

 • De BPM-teruggaafregeling op taxi's wordt afgeschaft;

 • Er komt een kilometerheffing voor vrachtverkeer. Als compensatie wordt de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto's verlaagd;

Diversen

 • De informatiepositie en de opsporingscapaciteit van de Belastingdienst wordt versterkt en er komt meer transparantie;

 • De huurtoeslag wordt over een langer inkomenstraject afgebouwd. De ‘kan'-bepaling wordt geschrapt. Er worden vereenvoudigingen van de huurtoeslag doorgevoerd;

 • Er komen lage parkeertarieven voor emissieloze auto's;

 • De tabaksaccijns wordt verhoogd.

#Regeerakkoord #WetDBA #Zelfstandigenaftrek #Veranderingenopfiscaalgebied

15 keer bekeken

+31 (0)6 401 67 664

Wibautstraat 7

3601 XG Maarssen

© made by Optimize

 +31 (0)6 401 67 664

 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon